DAYS JOURNEY INTO NIGHT BG.jpg

Days Journey into Night
40 x 30 x 2, Oil
$1600

NIGHTFALL BG.jpg

Nightfall
48 x 24 x 2, Oil
$1500

SHIMMER BG.jpg

Shimmer
30 x 20 x 2, Oil
$950

Red Sky at Night.jpg

Red Sky at Night
12 x 16 x 2, Oil
$350

Gail Haire Serenity.jpg

Serenity
20 x 30 x 2, Oil
$900

Serenity Disturbed BG.jpg

Serenity Interrupted 
20 x 30, Oil 
SOLD

IMG_1366 (1).jpg

A Perfect End to a Perfect Day 
24 x 72, Oil 
SOLD